O D L U K A o imenovanju zamjenice službenika za informiranje

 

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) i članka 36. Statuta Općine Klakar (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 29/21, 26/22-pročišćeni tekst, 35/22) načelnik Općine Klakar, Tomislav Pendić, dana 6. studenog 2023. godine donosi sljedeću

 

 

O D L U K U

o imenovanju zamjenice službenika za informiranje

 

Skip to content