JAVNI NATJEČAJ za  imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klakar (zamjena)

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela KLASA: 023-05/22-02/02, URBROJ: 2178/07-01-22-1 od 06. prosinca 2022.g. objavljen u Službenom vjesniku Brodsko posavske županije, Broj: 1/2023, Općina Klakar raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za  imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Klakar (zamjena)

(dalje u tekstu: “javni natječaj”)

Kandidat koji se prijavljuje na javni natječaj za pročelnika Općine Klakar (u daljnjem tekstu: “kandidat”), mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • kandidat mora biti punoljetan
 • kandidat mora imati hrvatsko državljanstvo
 • kandidat mora imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova na radnom mjestu pročelnika

Kandidat mora ispuniti i sljedeće uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist, ekonomske, pravne ili upravne, tehničke struke;
 • poznavanje rada na računalu;
 • položen državni ispit ili obavezno polaganje državnog ispita u roku godinu dana;
 • radno iskustvo: 1 godina
 • stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova,
 • doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća;
 • stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima,
 • ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela;
 • stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost. Najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu;
 • stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od utjecaja na provedbu plana i programa upravnoga tijela.

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji imaju rodno značenje, a koji se koriste u ovom javnom natječaju upotrijebljeni su neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Javni natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama”.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog javnog natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresi:

Općina Klakar, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Klakar 26A,35208 Ruščica s naznakom

“JAVNI NATJEČAJ za  imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klakar (zamjena)

-ne otvaraj”

Prijava na javni natječaj mora sadržavati:

 1. ime i prezime kandidata
 2. adresu kandidata
 3. broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte kandidata
 4. naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj
 5. specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu
 6. vlastoručan potpis kandidata

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 • Životopis;
 • Preslika domovnice;
 • Dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
 • Dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice, potvrda o radnom stažu iz
 • evidencije HZMO-a, rješenje, ugovor o radu  ili drugi dokaz o radnom iskustvu u struci i na odgovarajućim poslovima);
 • Dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici;
 • Dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidati imaju položen državni stručni  ispit);
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • Vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Iznimno, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja  na radno mjesto pročelnika, može se imenovati osoba koja je sveučilišni prvostupnik struke odnosno stručni prvostupnik struke koja ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koja ispunjava ostale uvjete  imenovanja na radno mjesto pročelnika.

Ravnopravno se mogu na javni natječaj prijaviti i i kandidati koji su stekli potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen stručni ispit  uz obvezno polaganje državnog stručnog ispita u roku godine dana.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu popisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojim dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici: Popis dokaza dostupan je na sljedećem linku:

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20d

okaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja provesti će se prethodna provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada na računalu i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua, a po potrebi i putem provjere praktičnog rada na određenim poslovima.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena.

Kandidat koji ispuni uvjete javnog natječaja i bude izabran obvezan je odraditi probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Za pročelnika ne može biti imenovan kandidat:

 • kojem  je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede službene dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe,
 • kojem  je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljio na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe.

Za pročelnika ne može biti imenovan kandidat protiv kojeg  se vodi kazneni postupak ili koji je pravomoćno osuđen  za kazneno djelo  protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda ili protiv službene dužnosti.

Urednom prijavom smatra se pravovremena prijava koja sadrži sve podatke navedene u javnom natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na javni natječaj, kandidati su suglasni i daju svoju privolu da Općina Klakar može prikupljati, koristiti i obrađivati sve njihove osobne podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će obaviješteni pisanim putem.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od zaključenja javnog  natječaja uz pouku o pravu na  pregled natječajnog materijala i pravu da u zakonskom  roku od primitka obavijesti mogu zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.

Na web-stranici Općine Klakar (www.opcinaklakar.hr) dostupni su podaci o opisu poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Općine Klakar objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Općina Klakar zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz ovog javnog natječaja kao što Općina Klakar zadržava pravo da poništi ovaj javni natječaj u cijelosti ili djelomično odnosno da ne izabere ni jednu ponudu odnosno ne izabere kandidata sukladno ovom javnom natječaju, i to bez obrazloženja i bez odgovornosti prema kandidatima i/ili trećim osobama.

KLASA: 112-01/23-01/01

URBROJ: 2178-7-01-23-1                                              OPĆINSKI NAČELNIK,

Tomislav Pendić

Skip to content