JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

NA PUNO RADNO VRIJEME ZA RAD U DJEČJEM VRTIĆU RODA RUŠČICA

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij ili

d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili

e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima,

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56.  Zakona o predškolskom odgoju

– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika.

Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Pristupnici/e uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj trebaju priložiti:

  1. životopis
  2. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
  3. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu,
  4. dokaz o državljanstvu,
  5. razvojni plan s aktivnostima i ciljevima za mandatno razdoblje
  6. dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o radno pravnom statusu – ispis iz evidencije Hrvatskog  zavoda  za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja),
  7. a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz

        članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od dana objave

        natječaja            

b) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni

postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od dana objave natječaja

c) potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariju od dana objave natječaja

8.   izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona za prijem u radni odnos (vlastoručno

      potpisana),

9.  dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj već će se

     ona ishoditi prije donošenja konačne odluke o sklapanju ugovora o radu.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u  zatvorenoj omotnici neposredno u Općinu ili poštom na adresu: Općina Klakar, Klakar 26a, 35208 Ruščica s naznakom “Prijava na natječaj za  ravnatelja/icu – ne otvarati”.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Skip to content