JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Referent za komunalne poslove

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela KLASA 024-03/23-01/11, URBROJ: 2178-7-01-23-1 od 10. studenog 2023. objavljen u Službenom vjesniku Brodsko posavske županije, Broj: 29/2023, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klakar raspisuje;

JAVNI NATJEČAJ

                                    za prijam u službu na neodređeno vrijeme (u daljnjem tekstu „ javni natječaj“)

U Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar na radno mjesto:

                –Referent za komunalne poslove– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme,

uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

Kandidat koji se prijavljuje na javni natječaj za radno mjesto Referenta za komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klakar (u daljnjem tekstu: “kandidat”), mora ispunjavati sljedeće uvjete:

OPĆI UVJETI:

 • kandidat mora biti punoljetan
 • kandidat mora imati hrvatsko državljanstvo
 • kandidat mora imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje se prima

POSEBNI UVJETI:

Kandidat mora ispuniti uz opće i sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema( IV. Stupanj)-ekonomska, upravno-pravna, poljoprivredna, tehnička struka ili gimnazija;
 • poznavanje rada na računalu;
 • položen državni ispit ili obavezno polaganje državnog ispita u roku godinu dana;
 • radno iskustvo: 1 godina;
 • vozačka dozvola B kategorije

Stupanj složenosti poslova, odgovornosti, stručne komunikacije i samostalnosti kod obavljanja poslova;

stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika, stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, stupanj stručne komunikacije koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela.

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji imaju rodno značenje, a koji se koriste u ovom javnom natječaju upotrijebljeni su neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Javni natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama” , stranici HZZ-a ( https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=138692341) i web stranici Općine Klakar

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog javnog natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresi:

Općina Klakar, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Klakar 26A,35208 Ruščica s naznakom

“JAVNI NATJEČAJ za  prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar

 na radno mjesto Referent za komunalne poslove

-ne otvaraj”

Prijava na javni natječaj mora sadržavati:

 1. ime i prezime kandidata
 2. adresu kandidata
 3. broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte kandidata
 4. naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj
 5. specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu
 6. vlastoručan potpis kandidata

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 • Životopis;
 • Preslika domovnice;
 • Dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe);
 • Dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice, potvrda o radnom stažu iz evidencije HZMO-a, rješenje, ugovor o radu  ili drugi dokaz o radnom iskustvu u struci i na odgovarajućim poslovima);
 • Dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici;
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije(preslika vozačke dozvole);
 • Dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidati imaju položen državni stručni  ispit);
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • Vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Ravnopravno se mogu na javni natječaj prijaviti i kandidati koji su stekli potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen stručni ispit  uz obvezno polaganje državnog stručnog ispita u roku godine dana.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu popisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojim dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici: Popis dokaza dostupan je na sljedećem linku:

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja provesti će se prethodna provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada na računalu i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua, a po potrebi i putem provjere praktičnog rada na određenim poslovima.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena.

Kandidat koji ispuni uvjete javnog natječaja i bude izabran obvezan je odraditi probni rad u trajanju od tri mjeseca.

U službu ne može biti primljen kandidat:

 • kojem  je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede službene dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe,
 • kojem  je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljio na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe.

U službu ne može biti primljen kandidat protiv kojeg  se vodi kazneni postupak ili koji je pravomoćno osuđen  za kazneno djelo  protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda ili protiv službene dužnosti.

Urednom prijavom smatra se pravovremena prijava koja sadrži sve podatke navedene u javnom natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na javni natječaj, kandidati su suglasni i daju svoju privolu da Općina Klakar može prikupljati, koristiti i obrađivati sve njihove osobne podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će obaviješteni pisanim putem.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od zaključenja javnog  natječaja uz pouku o pravu na  pregled natječajnog materijala i pravu da u zakonskom  roku od primitka obavijesti mogu zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.

Na web-stranici Općine Klakar (www.opcinaklakar.hr) dostupni su podaci o opisu poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Općine Klakar objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Općina Klakar zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz ovog javnog natječaja, kao što Općina Klakar zadržava pravo da poništi ovaj javni natječaj u cijelosti ili djelomično, odnosno da ne izabere ni jednu ponudu odnosno ne izabere kandidata sukladno ovom javnom natječaju, i to bez obrazloženja i bez odgovornosti prema kandidatima i/ili trećim osobama.

                                                                                                                              OPĆINA KLAKAR

                                                                                                       Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjel v.r. Nada Matković, dipl.iur.

KLASA: 112-01/23-01/04

URBROJ: 2178-7-04-23-1

                                

Skip to content