JAVNI POZIV za dodjelu stipendije redovnim studentima

0
542
Na temelju članka 3. Odluke o dodijeli stipendije redovitim studentima s područja Općine Klakar, («Službeni vjesnik Brodsko posavske županije» br.4/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar, raspisuje

J A V N I P O Z I V
za dodjelu stipendije redovnim studentima
s područja općine Klakar

I

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu stipendije imaju svi redovni studenti koji su upisani i pohađaju visoko učilište (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili visoku školu) i udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • da su državljani Republike Hrvatske;
  • da kandidati i njihovi roditelji imaju prebivalište na području općine Klakar;
  • da nisu stariji od 27 god. života;
  • da nisu ostvarili pravno na državnu, županijsku ili neku drugu stipendiju.

II

Studenti koji zadovoljavaju uvjete iz članka I ovoga Javnog poziva, a za ostvarivanje prava na stipendiju uz obrazac “Zahtjev za dodjelu stipendije”, dostavljaju slijedeće:

– Potvrdu o prebivalištu izdane od Ministarstva unutarnjih poslova za sve članove kućanstva;

– Domovnicu (presliku);

– Potvrdu visokog učilišta (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili visoku školu) o studentskom statusu;

– Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva;

– Kopiju osobne iskaznice studenta;

– Potvrdu o OIB-u studenta;

– Broj žiro računa na koji će se vršiti uplata stipendije.

III

Obrazac „Zahtjev za dodjelu stipendije“ može se preuzeti na Internet stranici Općine Klakar (www.opcinaklakar.hr) i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klakar.

IV

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klakar, Klakar 26a, 35208 Ruščica u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv za dodjelu stipendije – NE otvarati”.

Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči općine Klakar i internet stranici Općine, odnosno zaključno sa 15. lipnja 2016. godine.

V

Otvaranje pristiglih prijava biti će u roku 3 dana od dana zaključenja Javnog Poziva.

O rezultatima provedenog Javnog poziva studenti će biti obaviješteni pismenim putem, u roku 15 dana nakon zaključenja natječaja.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KLAKAR

Klasa: 604-02/16-01/2

Ur.br: 2178/07-01-16-1

U Klakaru, 30.05.2016. g.

  • javni poziv
  • stipendije