OBAVIJEST O PROVEDBI POSTUPKA TESTIRANJA – PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI (poziv)

           

                

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klakar  (dalje u tekstu: “Povjerenstvo”)

OBAVIJEST O PROVEDBI POSTUPKA TESTIRANJA – PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(“Poziv”)

u povodu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klakar (zamjena) objavljenoj 3.3.2023. (dalje u tekstu: “javni natječaj”).

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne Novine” broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) pozivaju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provest će se putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada na računalu i intervjua, pa se

pozivaju svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koje će se održati dana 30.3.2023. u 12,00sati u službenim prostorija Općine Klakar na adresi Klakar 26A, Ruščica.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na javnom natječaj.

Prije početka prethodne provjere znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata.

Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na javni natječaj, ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Nakon utvrđivanja identiteta i statusa kandidata, kandidati će ispuniti privolu za obradu svoji osobnih podataka.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavljati će se po rasporedu:

1.         pisano testiranje;

2.         provjera praktičnog rada na računalu;

3.         intervju s kandidatima.

Propisi iz kojih će se vršiti provjera znanja odnosno pisano testiranje: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/2008, 61/2011, 4/2018, 96/2018, 112/2019 ); Zakon proračunu (NN 144/2021); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 123/2017, 98/2019, 144/2020); Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018, 115/2018, 98/2019, 57/2022); Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022); Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018, 110/2018, 32/2020); Statut Općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije” broj 29/2021., 26/2022, 35/2022)

Provjera praktičnog rada na računalu obaviti će se u Windows programu i Microsoft Office alatima.

S kandidatima koji ostvare dovoljan broj bodova obaviti će se intervju.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada.

Za svaki dio prethodne provjere znanja i sposobnost kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Raspored održavanja intervjua s Povjerenstvom vršiti će se abecednim redoslijedom prezimena kandidata koji su ostvarili potreban broj bodova i to isti dan nakon završetka bodovanja pisanog testiranja i provjere praktičnog rada na računalu

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja biti će o tome obaviješteni pisani putem.

Izrazi koji se koriste u ovom Pozivu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, upotrijebljeni su neutralno te obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Ovaj Poziv objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Klakar i web stranici Općine Klakar.

U Klakaru, 21.3.2023.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

za imenovanje Pročelnika Jedinstvenog

upravnog odjela Općine Klakar

Datoteke za preuzimanje:

Skip to content