ODLUKA o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Roda Ruščica

KLASA: 024-01/23-02/06

URBROJ: 2178-7-01-23-1

Klakar, 23.svibnja 2023.god

Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 36. Statuta Općine Klakar (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 29/21, 26/22-pročišćeni tekst, 35/22) načelnik Općine Klakar, Tomislav Pendić, dana 23. svibnja 2023. godine donosi sljedeću

                                                                                  O D L U K U

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Roda Ruščica

1.  Prihvaća se Prijedlog za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića Roda Ruščica; KLASA: 601-01/23-01/06,          URBROJ: 2178-7-1-23-6 i Zapisnik; KLASA: 601-01/23-01/06, URBROJ: 2178-7-1-23-2 Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Roda Ruščica od dana 15.5.2023., te se za ravnatelja Dječjeg vrtića Roda Ruščica imenuje Zdenka Andrić iz Slavonskog Broda, Janiševac VI 1.

2. Zdenka Andrić imenuje se na mandat od pet (5) godina.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Klakar

(www.opcinaklakar.hr).

OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Pendić

DOSTAVITI:

  • Dječji vrtić Roda Ruščica;
  • Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu;
  • Pismohrana.
Skip to content