ODLUKA o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Konjogojskoj udruzi „Lipicanac“

Na temelju članka 6. stavka 3. i 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro kojeg provode udruge („Narodne novine“ broj 26/16 i 37/21), članka 13. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Klakar i članka 36. Statuta Općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 29/21 26/22-pročišćeni tekst, 35/22) Općinski načelnik Općine Klakar dana 10.02.2023. godine donosi:

ODLUKU o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Konjogojskoj udruzi „Lipicanac“

Skip to content