PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA

Na temelju članka 36. Statuta općine Klakar (pročišćeni tekst) („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 26/2022.), a u svezi s člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/2010, NN 19/2014, NN 111/2018) i člankom 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/2011, NN 106/2012, NN 130/2013, NN 19/2015, NN 119/2015, NN 95/2019 ),  načelnik Općine Klakar donosi:

PROCEDURU ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA

Članak 1.

Ovim aktom propisuje se procedura zaprimanja i provjere računa, te plaćanja po računima u Općini Klakar (u daljnjem tekstu: Općina), osim ako posebnim propisom ili Statutom Općine nije uređeno drukčije.

Članak 2.

Postupak zaprimanja i provjere računa, te plaćanja po računima u Općini izvodi se po slijedećoj proceduri:

Red. BrojDOGAĐAJ / DIJAGRAM TIJEKANADLEŽNOSTAKTIVNOSTROK
1.Zaprimanje računa, e-računaViši stručni suradnik za financije i proračun, Viši referent za financije i proračun, Viši referent za stručne i administrativne poslove općinskog vijeća i načelnika, Administrativni tajnikElektronički računi se zaprimaju u uredu, stavlja se prijemni pečat s datumom prijema, kompletira račun s otpremnicom, odnosno zapisnikom o obavljenoj usluzi i narudžbenicom, te prosljeđuje račun u računovodstvo.Dan zaprimanja računa
2.Prijem računa, e-računa u računovodstvuViši stručni suradnik za financije i proračun, Viši referent za financije i proračunProvodi formalnu kontrolu svih elemenata računa i matematičku kontrolu, te račun daje osobi koja je tražila nabavu radi obavljanja suštinske kontrole.Dva (2) dana od dana zaprimanja računa
3.Obrada računaReferent za komunalne poslove, Viši stručni suradnik za financije i proračun, Viši stručni suradnik za provedbu EU i nacionalnih programa i projekata, Viši referent za financije i proračun, Pročelnik JUO,Provodi suštinsku kontrolu računa: odgovara li fakturirana roba/ usluga i radovi stvarnoj realizaciji, jesu li isporučene usluge/robe i obavljeni radovi u skladu s naručenom količinom i kvalitetom. Račun odobrava potpisom (paraf). Prosljeđuje Općinskom načelniku na odobrenje plaćanjaPrema datumu dospjeća (najkasnije 3 dana rije dospjeća)
4.Konačno odobravanje plaćanja računaOpćinski načelnikNakon formalne provjere, svojim potpisom Općinski načelnik odobrava plaćanje računa i prosljeđuje Višem stručnom suradniku za financije i proračune koji vrši pripremu za plaćanje računa.Prema datumu dospijeća (najkasnije 1 dana prije dospijeća)
5.Kontiranje računaViši stručni suradnik za financije i proračun, Viši referent za financije i proračunRazvrstavanje računa prema računskom planu proračunskog računovodstvaUnutar mjeseca na koji se račun odnosi
6.Knjiženje računaViši stručni suradnik za financije i proračun, Viši referent za financije i proračunUpis računa prema dobavljačima, vrstama rashoda, programima (aktivnostima i projektima) i izvorima financiranja, dodjeljivanje pozicije iz posebnog dijela ProračunaUnutar mjeseca na koji se račun odnosi
7.Unos računa na plaćanjeViši stručni suradnik za financije i proračun, Viši referent za financije i proračunUnos računa u Internet aplikaciju bankePrema datumu dospijeća po odobrenju općinskog načelnika
8.Plaćanje računa prema dospijećuOpćinski načelnike-plaćanje računa, elektronski potpis Općinskog načelnikaPrema dospijeću
9.Odlaganje računaViši stručni suradnik za financije i proračun, Viši referent za financije i proračunOdlaganje računa u registrator prema redoslijedu, uz dnevne izvode banke nakon plaćanjaUnutar mjeseca na koji se odnosi

Članak 3.

ČUVANJE RAČUNA

Ulazni računi se odlažu i čuvaju na način i u rokovima propisanim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Članak 4.

OSTALE ODREDBE

Računi koji su izuzeti od postupanja prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, zaprimati će se i nadalje papirnato, likvidirati i knjižiti u Knjigu ulaznih računa ručno, do izmjene zakonskih propisa, poštujući ostale primjenjive odredbe ove procedure.

Članak 5.

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici Općine Klakar ( https://opcinaklakar.hr/ ).

Danom stupanja na snagu ove Procedure prestaje važiti Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima u Općini Klakar (Klasa: 023-05/13-02/2 Ur.broj: 2178/07-01-13-1) od 25. ožujka 2013. godine.

                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                  Tomislav Pendić          

Skip to content